O mnie i o blogu

Piotr M. Łabuz — psy­cholog (absol­went Uni­w­er­syte­tu SWPS w Warszawie).
 
Spec­jal­iza­c­ja naukowa i prak­ty­cz­na: psy­cholo­gia uczest­ników rynków finan­sowych, psy­cholo­gia finan­sowa, finanse behaw­io­ralne oraz pozy­ty­w­na psy­cholo­gia kryzysu. 
 
Przez wiele lat wykład­ow­ca na stu­di­ach pody­plo­mowych Uni­w­er­syte­tu SWPS.
Absol­went Studiów Dok­toranc­kich (Wydzi­ał Psy­chologii, Uni­w­er­sytet SWPS) oraz studiów pody­plo­mowych “Bankowość Inwest­y­cyj­na” (SGH Warszawa).
 
Obec­nie kon­cen­tru­je się na pro­jek­tach związanych z psy­chologią uczest­ników rynków finan­sowych (“Kuź­nia Tradera™”) oraz pozy­ty­wną psy­chologią osiągnięć. 
 
Przed­siębior­ca w branży szkoleń i finansów.